Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và cấp CME của phòng kế hoạch tổng hợp năm 2024